obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb firmy Young Monarch s.r.o. upravuje Obchodní zákoník, č. 513/1991 Sb.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BODY

 1. Úvodní ustanovení
  Veškerá sdělení, úpravy a změny v rámci smluvního vztahu jsou vždy prováděny písemnou formou.
  Smluvní vztah vzniká mezi firmou Young Monarch s.r.o. (dále jen prodávajícím)
  a kupujícím buď na základě Kupní smlouvy (dále jen KS) nebo formou písemné objednávky, doručené prodávajícímu e-mailem nebo poštou.
  KS a objednávky vždy obsahují povinné údaje prodávajícího a kupujícího:
  přesný název firmy
  fakturační a případně doručovací adresu
  IČ a DIČ
  předmět plnění, řádně specifikovaný
  způsob označení logem
  dohodnutou cenu a způsob přepravy
  dohodnutý termín
  součástí jsou tiskové podklady

 2. Předmět plnění
  Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo
  s potiskem, dále služeb, uvedených v KS nebo objednávce včetně jejích všech příloh.
  Výrobky, uvedené v katalozích prodávajícího, jsou určeny výhradně k reklamním
  a propagačním účelům.

 3. Kupní cena zboží a služeb
  Veškeré ceny v cenících nebo v individuálních kalkulacích jsou uvedeny v CZK bez DPH, bez přepravních nákladů – pokud není sjednáno jinak.
  Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu cen vzhledem k vývoji kurzu EUR/CZK
  U výrobků, pro něž platí ustanovení vyhlášky č. 185/2001 Sb., je účtován poplatek za likvidaci elektroodpadu. Tento poplatek není součástí ceny zboží, uvedené
  v ceníku či kalkulaci.

 4. Dodací lhůta
  Dodací lhůta se řídí potřebou kupujícího a aktuálními možnostmi prodávajícího.
  Dodací lhůta je vždy předem dohodnuta a akceptována oběma stranami.
  Je uvedena v KS či objednávce.

 5. Dodací podmínky
  Zboží lze vyzvednout v sídle prodávajícího.
  Zboží lze doručit na místo určení dle dohody prodávajícího a kupujícího.
  Přepravu hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak.

 6. Vlastnictví zboží a platební podmínky
  Vlastnictví ke zboží nabývá kupující výhradně jeho úhradou v plné výši.
  Po vzájemné dohodě je možné uhradit zboží některým z následujících způsobů:
  1. V hotovosti při předání zboží (vždy první a druhá platba zboží)
  2. Zálohovou fakturou včetně DPH předem (vždy první a druhá platba zboží)
  3. Dobírkou (autodoprava)
  4. Fakturou po dodání zboží
  Smluvní pokuta: Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 7. Jiná ustanovení
  Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky v důsledku „vyšší moci“.
  Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávnou manipulací kupujícího
  se zbožím nebo skladováním dodaného zboží na straně kupujícího.
  Veškerá škodní rizika přecházejí na kupujícího řádným převzetím zboží, popř. předáním zboží prvnímu veřejnému přepravci.
  Reklamaci zjevných vad zboží je nutné uplatnit písemně do 7. dnů po převzetí zboží.
  Reklamovat lze pouze zboží nepotištěné či jinak neoznačené kupujícím. Toto se netýká zboží, označeného prodávajícím.
  Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnosti faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti.
  Pokud je v rámci KS či objednávky sjednán potisk/označení zboží logem, je kupující povinen dodat prodávajícímu tiskové podklady v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek).
  U rastrových obrázků je nutné dodat předlohu v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo požadovat bezúplatné opravy či odstoupit od KS či zrušit objednávku.